Nowa specjalność na filologii ukraińskiej: Język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznej

NOWA SPECJALIZACJA w ramach kierunku FILOLOGIA UKRAIŃSKA:

język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznej

STUDIA I STOPNIA

FILOLOGIA UKRAIŃSKA

Specjalizacja: język ukraiński w obsłudze administracyjno-celnej i turystycznej

3-letnie studia stacjonarne

Nie jest wymagana znajomość języka ukraińskiego!!!

Rekrutacja absolwentów szkół średnich z pozytywnie zdanym egzaminem maturalnym przeprowadzona zostanie na podstawie zapisów w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, do wyczerpania limitu miejsc.

www.umcs.pl , www.irk.umcs.lublin.pl

(system Internetowej Rekrutacji Kandydatów)

****************************************************************

PROFIL ABSOLWENTA FILOLOGII UKRAIŃSKIEJ UMCS

Absolwent filologii ukraińskiej I stopnia jest specjalistą w zakresie obsługi administracyjno-celnej i turystycznej Ma wiedzę:

 • o współczesnym języku ukraińskim oraz jego historii;
 • o historii literatury i kultury ukraińskiej,
 • o historii Ukrainy i stosunków polsko-ukraińskich,
 • o ustroju administracyjno-politycznym Ukrainy,
 • z zakresu międzynarodowego, wspólnotowego oraz ukraińskiego prawa celnego,
 • z zakresu prawa własności intelektualnej i zasad bhp,
 • z zakresu przedsiębiorczości, organizacji i prowadzenia działalności podmiotów turystycznych,
 • dotyczącą prawnych, organizacyjnych oraz etycznych uwarunkowań działalności turystycznej,
 • podstawową wiedzę z zakresu bezpośredniej obsługi ruchu turystycznego,
 • z zakresu technik promocji i informacji turystycznej.

Posiada umiejętności:

 • językowe w zakresie dziedzin właściwych dla studiowanego kierunku;
 • zawodowe:
 • obsługi programów informatycznych wykorzystywanych w administracji celnej i turystyce,
 • prowadzenia dokumentacji celnej i turystycznej,
 • prowadzenia i analizowania wyników badań w zakresie administracji celnej i turystyki.

Piszcie do nas! Odpowiemy na Wasze pytania:

ukrmowa@wp.pl

NASZ ADRES:

Zakład Filologii Ukraińskiej UMCS

Pl. Marii Curie-Skłodowskiej 4A

20-031 Lublin

tel. (0-81) 537-26-53, 537-53-78

Studia I stopnia można kontynuować na studiach magisterskich (STUDIA II STOPNIA):

1) FILOLOGIA UKRAIŃSKA

Specjalizacja: tłumaczeniowa

2-letnie studia stacjonarne

(dla absolwentów filologii ukraińskiej lub slawistyki I stopnia)

Wnioski Absolwentów innych kierunków rozpatrywane będą indywidualnie.

http://syjon-1.umcs.lublin.pl/merovingian/course/studies_plan/1959/

2) SLAWISTYKA Z PROFILEM UKRAINISTYCZNYM

(dla absolwentów filologii ukraińskiej lub slawistyki I stopnia)

2-letnie studia stacjonarne

Kształcenie odbywać się będzie w języku obranego profilu

(ukrainistyczny/ białorutenistyczny/bułkgarystyczny).

Rekrutacja odbywa się na podstawie zapisów w systemie Internetowej Rekrutacji Kandydatów, do wyczerpania limitu miejsc. Kandydaci muszą legitymować się dyplomem ukończenia studiów w zakresie filologii ukraińskiej lub slawistyki. Jest to kryterium podstawowe.

Wnioski Absolwentów innych kierunków rozpatrywane będą indywidualnie.

www.umcs.pl, www.irk.umcs.lublin.pl

(system Internetowej Rekrutacji Kandydatów)

***************************************************************

W naszej ofercie jest także propozycja dla chętnych pragnących doskonalić swoje umiejętności tłumaczeniowe:

STUDIA PODYPLOMOWE DLA TŁUMACZY JĘZYKA UKRAIŃSKIEGO

(dla absolwentów magisterskich studiów filologicznych oraz absolwentów dowolnych studiów wyższych, którzy władają językiem ukraińskim)

3-semestralne studia podyplomowe w zakresie kształcenia tłumaczy języka ukraińskiego przygotowują do nabycia prawa wykonywania zawodu tłumacza przysięgłego. Studia są przeznaczone dla osób, które ukończyły studia wyższe (I lub II stopnia): absolwentów magisterskich studiów filologicznych oraz absolwentów dowolnych studiów wyższych, którzy władają językiem ukraińskim na poziomie B2 / C1. Program studiów: obejmuje 420 godzin zajęć w tym: 300 godzin zajęć praktycznych z przekładu pisemnego (teksty prawnicze, dokumenty finansowe, pisma sądowe, pisma urzędowe, teksty użytkowe, teksty literackie) i ustnego oraz wykłady z teorii przekładu, gramatyki kontrastywnej, języków specjalistycznych, stylistyki i kultury języka polskiego i ukraińskiego, redagowania tekstu. Zasady przyjęć: złożenie kompletu dokumentów (decyduje kolejność zgłoszeń) oraz znajomość języka ukraińskiego, która zostanie zweryfikowana na podstawie testu.

Zapisy oraz szczegółowe informacje:

ukrpodyplom@wp.pl; slowian@poczta.umcs.lublin.pl

Tags: , , ,

Comments are closed.